Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội - Thành viên của tổ chức giáo dục EQuest

Các môn học ngành công nghệ thông tin tại HNET

11/09/2021
CĐ Việt Mỹ
CĐ Việt Mỹ

 

Các môn học Cao đẳng Công nghệ thông tin bao gồm: Khối kiến thức cơ sở; khối kiến thức chuyên ngành; khối kiến thức chuyên môn. Trong đó từng chuyên ngành chính của công nghệ thông tin sẽ có những môn học khác nhau.

 

 

Xem thêm: Chân dung ngành Công nghệ thông tin tại HNET

 

 

Các môn học ngành công nghệ thông tin tại HNET Các môn học ngành công nghệ thông tin tại HNET

 

Nội dung chương trình Cao đẳng công nghệ thông tin.

 

 

Tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội, chương trình đào tạo hệ Cao đẳng Công nghệ thông tin sẽ có 3 chuyên ngành chính bao gồm: Ứng dụng phần mềm; thiết kế đồ hoạ; thiết kế trang web. Mỗi chuyên ngành sẽ được xây dựng với các môn học phù hợp với sinh viên hệ Cao đẳng.

 

 

Ngành ứng dụng phần mềm

 

 

Trong đó khối lượng kiến thức toàn khoá là 90 tín chỉ, tương đương với 2025 giờ học. Trong đó, khối lượng kiến thức môn học chung là 435 giờ, khối lượng các kiến thức môn học chuyên ngành là 1590 giờ. Khối lượng lý thuyết: 615 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm.... 1325 giờ, kiểm tra 85 giờ. 3 chuyên ngành chính được đào tạo bao gồm: Ứng dụng phần mềm; thiết kế đồ hoạ và thiết kế trang web.

 

 

Mục tiêu đào tạo là người học có kiến thức về phần mềm, xây dựng và lập trình phần mềm. Sử dụng được các chương trình, ngôn ngữ lập trình xây dựng được các module, phần mềm ứng dụng trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tốt nghiệp được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, đủ khả năng tiếp tục học lên chương trình đại học.

 

 

Chi tiết các môn học bao gồm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Mã môn học Tên môn học Số

 

tín chỉ

Thời gian đào tạo (giờ) Yêu cầu môn học

 

trước

Tổng

 

số

Trong đó

 

thuyết

Thực hành/

 

Thực tập/

Thí nghiệm/

Bài tập/

Thảo luận

Kiểm

 

tra

  I

 

 

Môn học chung/Đại cương

 

 

20 435 157 255 23  
1 MH 01 Chính trị 4 75 41 29 5  
2 MH 02 Pháp luật 2 30 18 10 2  
3 MH 03 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4  
4 MH 04 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 75 36 35 4  
5 MH 05 Tin học 3 75 15 58 2  
6 MH 06 Tiếng Anh 6 120 42 72 6  
  II

 

 

Môn học chuyên môn ngành, nghề

 

 

56 1200 428 734 38  
  II.1

 

 

Các môn học cơ sở

 

 

28 600 202 378 20  
7 MH 07 Kỹ thuật lập trình 4 90 30 56 4 Tin học
8 MH 08 Cơ sở dữ liệu 3 45 15 28 2 Tin học
9 MH 09 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 75 15 58 2 Tin học
10 MH 10 Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu 3 75 15 58 2 Cơ sở dữ liệu
11 MH 11 Đồ họa cơ bản 3 60 28 30 2 Tin học
12 MH 12 Đồ họa nâng cao 3 60 28 30 2 Tin học
13 MH 13 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 3 75 15 58 2 Cơ sở dữ liệu
14 MH 14 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT 1 3 60 28 30 2  
15 MH 15 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT2 3 60 28 30 2  
  II.2

 

 

Môn học chuyên môn nghề

 

 

28 600 226 356 16  
16 MH 16 Phần cứng và mạng máy tính 3 75 15 58 2 Tin học
17 MH 17 Lập trình windows 4 75 43 30 2 Kỹ thuật lập trình
18 MH 18 Thiết kế và phát triển web 3 75 15 58 2 Kỹ thuật lập trình
19 MH 19 Lập trình PHP1 4 90 28 60 2 Kỹ thuật lập trình
20 MH 20 Lập trình PHP2 3 75 13 60 2 Kỹ thuật lập trình
21 MH 21 Công nghệ và dịch vụ web 4 75 43 30 2 Kỹ thuật lập trình
22 MH 22 Lập trình ASP.Net 1 4 75 43 30 2 Kỹ thuật lập trình
23 MH 23 Lập trình ASP.Net 2 3 60 26 30 4 Công nghệ phần mềm
  II.3

 

 

Môn tự chọn (sv chọn 4 tín chỉ)

 

 

           
24 MH 24 Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm 4 88 30 56 2 Đồ họa cơ bản
25 MH 25 Thương mại điện tử 2 45 15 28 2  
  MH 26 Ứng dụng mã nguồn mở 2 45 15 28 2  
  MH 27 Internet và an toàn dữ liệu 2 45 15 28 2  
  III

 

 

Tốt nghiệp

 

 

10 300 0 280 2  
28 MH 28 Thực tập tốt nghiệp 6 180 0 170 10  
29 MH 29 Đồ án 4 120 0 110 10  
  IV

 

 

Chuyên đề

 

 

4 90 30 56 4  
30 MH 30 Kỹ năng học tập 2 45 15 28 2  
31 MH 31 Kỹ năng học làm việc 2 45 15 28 2  
  Tổng cộng 90 2025 615 1325 85  

 

Ngành thiết kế đồ hoạ

 

 

Khối lượng kiến thức toàn khoá là 95 tín chỉ, tương đương với 1965 giờ đào tạo. Trong đó khối lượng các môn học chung: 435 giờ, khối lượng các môn học chuyên môn: 1245 giờ. Khối lượng lý thuyết: 550 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm:1322 giờ, kiểm tra 93 giờ.

 

 

Mục tiêu đào tạo học viên sử dụng được kiến thức về một số hệ thống sản xuất hiện đại và hệ thống sản xuất các sản phẩm đồ họa, các kiến thức về quy trình sản xuất một sản phẩm đồ họa. Trình bày được kiến thức về tạo hình mỹ thuật, kiến thức về đường, hình, khối và một số vấn đề mỹ thuật liên quan: các kiến thức cơ bản về đồ họa, đồ họa công nghiệp...

 

 

Các môn học cho chuyên ngành thiết kế đồ hoạ bao gồm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã môn học Tên môn học Số

 

tín chỉ

Thời gian đào tạo (giờ) Ghi chú
Tổng số Trong đó

 

thuyết

Thực hành/

 

Thực tập/

Thí nghiệm/

Bài tập/

Thảo luận

Kiểm

 

tra

I

 

 

Môn học chung/Đại cương

 

 

20 435 157 255 23  
MH 01 Chính trị 4 75 41 29 5  
MH 02 Pháp luật 2 30 18 10 2  
MH 03 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4  
MH 04 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 75 36 35 4  
MH 05 Tin học 3 75 15 58 2  
MH 06 Tiếng Anh 6 120 42 72 6  
II

 

 

Môn học chuyên môn ngành, nghề

 

 

56 1140 363 731 46  
II.1

 

 

Các môn học cơ sở

 

 

26 555 176 349 30  
MH 07 Kỹ thuật lập trình 4 90 30 56 4  
MH 08 Cơ sở dữ liệu 3 45 15 28 2  
MH 09 Mỹ thuật cơ bản 2 45 13 30 2  
MH 10 Tiếng anh chuyên ngành 3 60 28 30 2  
MH 11 Đồ họa cơ bản 4 90 30 56 4  
MH 12 Hình họa 1 2 45 10 31 4  
MH 13 Hình họa 2 2 45 10 31 4  
MH 14 Trang trí 1 4 90 30 56 4  
MH 15 Trang trí 2 2 45 10 31 4  
II.2

 

 

Môn học chuyên môn nghề

 

 

30 585 187 382 16  
MH 16 Xử lý ảnh với Photoshop 4 75 15 58 2  
MH 17 Thiết kế đồ họa với Corel 4 75 15 58 2  
MH 18 Thiết kế đồ họa với IIIustrator 4 75 15 58 2  
MH 19 Đồ họa với chuyển động Flash 4 90 28 60 2  
MH 20 Đồ họa 3DS MAX 4 75 13 60 2  
MH 21 Biên tập phim với Premiere 4 75 43 30 2  
MH 22 Chế bản điện tử với Indesign 4 75 43 30 2  
MH 23 Thương mại điện tử 2 45 15 28 2  
II.3

 

 

Môn tự chọn(sv chọn 4 tín chỉ)

 

 

           
MH 24 Nguyên lý thị giác 2 45 15 28 2  
MH 25 Nghệ thuật nhiếp ảnh 2 45 15 28 2  
MH 26 Ý tưởng sáng tạo 2 45 15 28 2  
MH 27 Thiết kế và phát triển trang Web 2 45 15 28 2  
III

 

 

Tốt nghiệp

 

 

10 300 0 280 20  
MH 28 Thực tập tốt nghiệp 6 180 0 170 10  
MH 29 Đồ án 4 120 0 110 10  
IV

 

 

Chuyên đề

 

 

4 90 30 56 4  
MH 30 Kỹ năng học tập 2 45 15 28 2  
MH 31 Kỹ năng học làm việc 2 45 15 28 2  
Tổng cộng 90 1965 550 1322 93  

 

Ngành thiết kế trang web

 

 

Khối lượng kiến thức toàn khoá là 91 tín chỉ, tương đương với 2040 giờ đào tạo. Trong đó khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ; khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1605 giờ; khối lượng lý thuyết: 634 giờ, Thực hành, thực tập, thí nghiệm…: 1323 giờ, kiểm tra 83 giờ.

 

 

Mục tiêu đào tạo học viên Cao đẳng Công nghệ thông tin - Thiết kế trang web là  người học có được kiến thức về đồ họa vi tính đa truyền thông, về thiết kế, xây dựng và lập trình website. Sử dụng được các chương trình đồ họa vi tính phổ biến hiện nay để phục vụ cho việc thiết kế và lập trình website. Tốt nghiệp được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng và được công nhận danh hiệu cử nhân thực hành ngành Thiết kế trang Web, đủ khả năng tiếp tục học lên chương trình đại học.

 

 

Các môn học cho chuyên ngành thiết kế trang web bao gồm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Mã môn học Tên môn học Số

 

tín chỉ

Thời gian đào tạo (giờ) Yêu cầu môn học

 

trước

Tổng

 

số

Trong đó

 

thuyết

Thực hành/

 

Thực tập/

Thí nghiệm/

Bài tập/

Thảo luận

Kiểm

 

tra

  I

 

 

Môn học chung/Đại cương

 

 

20 435 157 255 23  
1 MH 01 Chính trị 4 75 41 29 5  
2 MH 02 Pháp luật 2 30 18 10 2  
3 MH 03 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4  
4 MH 04 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 75 36 35 4  
5 MH 05 Tin học 3 75 15 58 2  
6 MH 06 Tiếng Anh 6 120 42 72 6  
  II

 

 

Môn học chuyên môn ngành, nghề

 

 

           
  II.1

 

 

Các môn học cơ sở

 

 

28 600 202 378 20  
7 MH 07 Kỹ thuật lập trình 4 90 30 56 4  Tin học
8 MH 08 Cơ sở dữ liệu 3 45 15 28 2  
9 MH 09 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 75 15 58 2  
10 MH 10 Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu 3 75 15 58 2  
11 MH 11 Đồ họa cơ bản 3 60 28 30 2  Tin học
2 MH 12 Đồ họa nâng cao 3 60 28 30 2 Đồ họa cơ bản
13 MH 13 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 3 75 15 58 2 Cơ sở dữ liệu
14 MH 14 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT1 3 60 28 30 2  
15 MH 15 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT2 3 60 28 30 2  
  II.2

 

 

Môn học chuyên môn nghề

 

 

29 615 245 354 16  
16 MH 16 Phần cứng và mạng máy tính 3 75 15 58 2  
17 MH 17 Lập trình windows 3 75 15 58 2  Kỹ thuật lập trình
18 MH 18 Thiết kế và phát triển web 4 90 28 60 2  Đồ họa cơ bản
19 MH 19 Lập trình PHP1 4 75 43 30 2  Thiết kế  và phát triển web
20 MH 20 Lập trình PHP2 4 75 43 30 2 Lập trình PHP1
21 MH 21 Công nghệ và dịch vụ web 3 75 15 58 2 Lập trình PHP1,2
22 MH 22 Lập trình ASP.Net 1 4 75 43 30 2 Thiết kế  và phát triển web
23 MH 23 Lập trình ASP.Net 2 4 75 43 30 2 Thiết kế  và phát triển web
  II.3

 

 

Môn tự chọn(sv chọn 4 tín chỉ)

 

 

           
24 MH 24 Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm 4 90 30 56 2  
25 MH 25 Thương mại điện tử 2 45 15 28 2  
26 MH 26 Ứng dụng mã nguồn mở 2 45 15 28 2  
27 MH 27 Internet và an toàn dữ liệu 2 45 15 28 2  
  III

 

 

Tốt nghiệp

 

 

10 300 0 280 20  
28 MH 28 Thực tập tốt nghiệp 6 180 0 170 10  
29 MH 29 Đồ án 4 120 0 110 10  
  IV

 

 

Chuyên đề

 

 

4 90 30 56 4  
30 MH 30 Kỹ năng học tập 2 45 15 28 2  
31 MH 31 Kỹ năng học làm việc 4 90 30 56 2  
  Tổng cộng 91 2040 634 1323 83  

 

Hình thức xét tuyển Cao đẳng Công nghệ Thông tin tại HNET.

 

 

Xét học bạ online (Xem chi tiết: Hướng dẫn xét học bạ online vào HNET năm 2021)

 

 

Đăng ký trực tuyến và để lại thông tin: Thí sinh có thể click vào Đăng ký ở đây

 

 

Hoặc thí sinh cũng có thể chuẩn bị một bộ hồ sơ theo hướng dẫn sau

 

 

Thí sinh chuẩn bị hồ sơ bản cứng bao gồm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 02 bản photo công chứng học bạ THPT.
  • 02 bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT (nếu thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT từ 2020 trở về trước) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nếu thí sinh mới tốt nghiệp năm 2021.
  • 04 ảnh 3×4 và 02 ảnh 4×6 (mặt sau ghi họ tên, ngày tháng năm sinh).
  • 02 bản photo công chứng CMND.
  • 02 phong bì ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của thí sinh.

 

 

Hồ sơ thí sinh gửi theo đường bưu điện theo địa chỉ:

 

 

Phòng tuyển sinh Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội. Số 01 – đường Trịnh Văn Bô- phường Xuân Phương – quận Nam Từ Liêm – thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 024 7305 1212 (trong giờ hành chính từ thứ 2 – thứ 7).

 

0 bình luận Các môn học ngành công nghệ thông tin tại HNET

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Đối tác liên kết với Việt Mỹ
15

Năm xây dựng và phát triển

15000

Sinh viên

70%

Thời lượng học là thực hành

8

Lương khởi điểm ra trường 8m/tháng

Form đăng ký học
0.17353 sec| 1284.797 kb